👷‍ Deze website loopt op haar laatste benen. In januari 2023 zal ze van het internet verdwijnen.👋
Voorbije activiteiten -  Werkjaar 2012-2013 -  arsbroek

Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Het stadspark Beisbroek

2013 juni

Natuurwandeling in het stadspark op zaterdag 15 juni om 14.30 uur.

Brugge bezit niet alleen een historische binnenstad maar is ook omgeven door aantrekkelijke landschappen: polders in het noorden en bossen in het zuiden. In die groene gordel liggen de stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos. Samen vormen ze een aaneengesloten groengebied met een gezamenlijke oppervlakte van 160 ha. Ruim 100 ha bestaat uit bos; de overige gronden bestaan uit open ruimte met akkers, graslanden, boomgaarden en heide.

Omstreeks 1115 schonk graaf Boudewijn Hapkin, de Bencebrouck (115 ha groot) aan de Sint-Andriesabdij. Tijdens de Franse Revolutie werd dit kerkelijk goed openbaar verkocht en kwam zo in adellijke handen terecht. Het kasteel en het omringende park dateren uit 1835. In 1973 werd het domein door de stad Brugge aangekocht. In 1978 werd de toren met koepel (Volkssterrenwacht vzw) bijgebouwd.
De sociaal-recreatieve en ecologische functies staan voorop. Zo werden de donkere uitheemse naaldhoutbestanden stapsgewijs omgevormd naar streekeigen, gemengd loofbos. Een ander aandachtspunt is het laten ontwikkelen van heideveldjes, als belangrijk landschapselement uit het verleden en als biotoop met een eigen planten- en dierenleven.
 

Gemene en Loweiden

2013 april

Lezing op vrijdag 26 april om 20 uur in de zaal Patria in de Kerklaan.

Over de geschiedenis van de Gemene en Loweiden en de aanborgers verschenen in de jaarboeken van Arsbroek reeds meerdere artikels. Deze bestuurlijke instelling die reeds bestaat van voor 1475 is ook vandaag de dag nog steeds meer dan levendig.

De geschiedenis van de aanborgers bestaat echter niet alleen uit deze ernstige artikels. Er zijn er eveneens de vele kleine verhalen die het verhaal van de aanborgers en het bestuur “opfleuren”. Zo zullen de meeste oudere leden wel nog anekdotes gehoord hebben omtrent de heroïsche verkiezingen van het bestuur en de bijbehorende “festiviteiten”.  

Wie konden wij voor een lezing beter aanspreken dan de heer Marc Vandepitte, hoofdman van de Gemene en Loweiden? Aan de hand van een powerpoint presentatie nam hij ons niet enkel mee door het boeiende verleden van de Gemene en Loweiden maar ook de huidige werking kwam aan bod. Dit alles doorspekt met leuke weetjes en verhaaltjes. 
 
 

Achiel Van Acker

2013 maart

Lezing op vrijdag 15 maart om 20 uur in de zaal Patria door Alain Petit, bestuurder Van Acker Stichting

Achiel Van Acker mag dan wel “Bruggeling van de eeuw” zijn, voor velen zal deze persoon niet meer betekenen dan een naam. De lezing vertrok van de twee boeken die Achiel zelf heeft geschreven en recent zijn heruitgegeven: "Herinneringen Kinderjaren” en “Herinneringen Oorlogsjaren”, Deze boeken werden door Achiel Van Acker neergepend na de Tweede Wereldoorlog en in de jaren 60 uitgegeven. In de lezing werden de boeken op drie niveaus tegen het licht gehouden.  
Ten eerste zijn het prachtige tijdsdocumenten. “Kinderjaren” schetst ons een levendig beeld van het Brugge in het begin van de 20ste eeuw. Het boek is als een teletijdmachine.  Misschien meer nog dan in “Kinderjaren” zet Achiel de lezer van “Oorlogsjaren” midden in de tijd van toen, de tijd van de Grote Oorlog.
Een tweede reden waarom de boeken belangrijk zijn is natuurlijk omdat ze vertellen over de jeugd van een van de belangrijkste staatsmannen die België heeft gekend, de vader van de sociale zekerheid. Achiel was intelligent, had inzichten, maar was tezelfdertijd ook een vindingrijke doener. We denken aan de daadkracht waarmee hij na WOII de toenmalige energiecrisis oploste door op alle mogelijke manieren steenkool uit de grond te krijgen, waaraan hij de bijnaam “Achiel Charbon” heeft overgehouden.
En Achiel de staatsman was meteen ook het derde punt. Dit zijn geen dagboeken, het zijn memoires, ze vertellen wat Achiel is bijgebleven en wat hij dus belangrijk vond wanneer hij de boeken schreef na WOII. Tussen de lijnen kon de lezer zijn toenmalige maatschappijvisie ontwaren, ook al zijn de boeken helemaal geen politieke pamfletten.
 

Bezoek aan het nieuwe Rijksarchief

2013 februari

Bezoek op zaterdag 23 februari om 10 uur
en zaterdag 2 maart om 10.30 uur

Sinds 3 januari 2013 is de leeszaal van het nieuwe rijksarchief te Brugge open voor het publiek. 

Het nieuwe Rijksarchief te Brugge is gevestigd op de voormalige site van de dominicanen, predikheren of jacobijnen. Een eerste grote ingreep op het kloostercomplex gebeurde in het midden van de 18de eeuw met de aanleg van de Coupure. Op het einde van de 18de eeuw werden de kloosters door de Fransen afgeschaft. De dominicanen verlieten het pand in 1796.
Meteen kreeg het complex een nieuwe bestemming met de bouw van de rijkswachtkazerne. Tot 1996 bleef de Rijkswacht op deze site actief.
In het gebouw dat uitgaf op de Langestraat werd rond de eeuwwisseling van 1900 een hotel uitgebouwd.
Het Rijksarchief te Brugge beheert het archief van oude 
gewestelijke instellingen binnen de provincie West-Vlaanderen, archief van plaatselijke instellingen en een aanzienlijke hoeveelheid archief van kerkelijke instellingen. Het oudste stuk, behorend tot het archief van de priorij van St.-Bertijns te Poperinge, dateert uit 745 (afschrift 10de eeuw). In het Rijksarchief worden ook een aanzienlijk aantal notariële minuten en particuliere archieven bewaard. Ook archieven van de Kamers van Koophandel worden hier bewaard. In het Rijksarchief te Brugge worden eveneens enkele duizenden kaarten bewaard. De volledige kaartenverzameling werd in 1996 op microfilm gezet en kan alleen nog onder die vorm worden geraadpleegd.
 

Sterven en begraven van de middeleeuwen tot de moderne tijden

2012 december

Lezing op 14 december om 20 uur in OC Rustenhove in de Wantestraat

De middeleeuwer zag de dood als het einde van het aardse leven en de toegangspoort tot het eeuwige, gelukzalige leven. Bezit en sociale status speelden een rol tot in het graf. Rijken werden in de kerk of abdij begraven en hoopten door giften en gebeden hun tijd in het vagevuur in te korten. Ze werden bedacht met schitterende grafmonumenten. De gewone mens belandde meestal halfnaakt in een kuil op het kerkhof.

 
Kunsthistoricus Ronald Van Belle schetste ons een beeld van de evolutie van de grafmonumenten en van de funeraire symboliek in onze gewesten vanaf de 12e eeuw tot de moderne tijden. Hierbij werden ook enkele oude grafmonumenten uit Assebroek belicht.
 

Belgische koningen en hun vrouwen

2012 oktober

Lezing op vrijdag 26 oktober 2012 om 20 uur 

De Saksen-Coburgers zijn de dekhengsten van Europa
Otto von Bismarck
De smeuïge verhalen en liefdesperikelen van onze koningen en hun familie zijn geregeld voer voor de boekskes. Maar wie zijn de dames die hierbij betrokken zijn? Sommige zijn ons misschien bekend, zoals koningin Maria-Hendrika of barones de Vaughan. Madame de Rethy is dat wellicht minder. En wie zijn de baronnen von Eppinghoven? Welke Belgische prinses werd keizerin van Mexico? Wie was de vader van de Franse generaal Maxime Weygand?
Erik Dewitte werd gevraagd om in dit kluwen van vragen wat klaarte te brengen.
Op vrijdag 26 oktober bracht hij in de zaal Patria over dit onderwerp een lezing met een overvloed aan beelden.

De Sint-Trudohoeve en omgeving

Arsbroek Sint-Trudohoeve

2012 oktober

Wandeling op 13 oktober om 14.30 uur

 

Begin 2011 konden we in de kranten lezen dat de Sint-Trudoabdij van Male verkocht werd. De zusters die behoren bij de reguliere kanunnikessen van het Heilig Graf kwamen in 1952 in Male wonen. Toen ze dit voormalige slot van de graven van Vlaanderen betrokken was dit het eindpunt van een lang verhaal, verweven met de geschiedenis van de stad Brugge.

Het verhaal begon honderden jaren geleden bij Everelmus en de Eechouteabdij. Maar in 1149 verhuisden de vrouwelijke leden van ten Eeckhoute naar een hof te Odegem. Bij het hof behoorde een kerkje toegewijd aan de heilige Trudo.
 
Gedurende meerdere eeuwen zal het klooster zich te Odegem kunnen handhaven maar ook voor Sint-Trudo te Odegem was de tweede helft van de zestiende eeuw een periode van onveiligheid. In 1566 vluchtte het convent naar Brugge. Even keerden de zusters terug maar als in 1579 de abdij tot viermaal toe door de Gentenaars overvallen en geplunderd werd, verlieten ze voorgoed het klooster te Odegem in namen hun intrek binnen Brugge.
Van dan af verliep de geschiedenis van het Sint-Trudoklooster binnen de muren van de stad tot de zusters zich in 1952 vestigden in het slot van Male.