Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Parochies van de heerlijkheid Sijsele

Het wapenschild van Sijsele en de vermelding ‘Sisseele’  komt  tot tweemaal  voor op de steen. Dit lijkt nu vreemd maar heeft zijn oorsprong in de vroegere bestuurlijke opdeling in heerlijkheden die nog tot einde 18de eeuw in gebruik was. De genoemde Brugse parochies waren deel van deze heerlijkheid.  
‘Ende gelyck d’eene helft van de straete en is Sysseele ende d’ander helft Oedelem’.
Waarom deze grenspaal juist hier is geplaatst en dus ook de omschrijving van zijn functie vinden we terug in het Brugse Rijksarchief (heerlijkheid Sijsele nr. 11, f. 31-35). De Resolutieboeken van Burgemeester en Schepenen van de heerlijkhede van Sysele 1748 geven ons een inkijk in de besluitvorming.
Uit het rapport van de straatschouwing op 4 september 1748 citeren we:  
"rapporteerde den greffier dat inspectie genomen sijnde ter straetschauwijnghe, men bevonden heeft, dat de straete loopende van achter den Schrooback tot aen de Loode wee straete, ende van daer tot aen de dreve van Rijckevelde teenemael is verduystert, soodaenigh dat  den ouden wegh niet passerelijck en is met peirden ende waeghens, ende dat als nu wordt geklaeght dat men rijdende over eenige landen alsoock dat, faute van openijnghe vanden selven ouden wegh, geen uyt wegh en is ten zij over de landen van particulieren.“
De beschreven weg liep dus vanaf de huidige Veltemweg, waar de oude herberg Schroobak zich bevond, over de Boomkwekersstraat via het Paalbos naar de Loweideweg.